Aug. 24 2000 11:30 PM

88000_88725_000824_gorekissani